NÆR

From Icelandic Parsed Historical Corpus (IcePaHC)
Revision as of 16:24, 9 September 2010 by Einarfs (Talk | contribs) (New page: ==NÆR meaning 'when'== <pre> (CP-THT-SPE-PRN-1 (C að-að) (IP-SUB-SPE (ADVP-TMP-LFD (ADV nær-nær) (CP-REL-SPE (WADVP-2 0) (C 0) (IP-SUB...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

NÆR meaning 'when'


	   (CP-THT-SPE-PRN-1 (C að-að)
				(IP-SUB-SPE (ADVP-TMP-LFD (ADV nær-nær)
							 (CP-REL-SPE (WADVP-2 0)
								   (C 0)
								   (IP-SUB-SPE (ADVP-TMP *T*-2)
										 (NP-SBJ (D-N sú-sá) (N-N stund-stund))
										 (VBPI kemur-koma))))
					  (, ,-,)
					  (ADVP-TMP-RSP (ADV þá-þá))
					  (MDPI skulu-skulu)
					  (NP-SBJ (PRO-N þér-þú))
					  (VB minnast-minna)
					  (PP (ADVP (ADV þar-þar))
						(P á-á))